Contacto

Fajula Codina 律师 Barcelona.

社会

特产

 • 一般的刑法
 • 经济刑法。
 • 税法。
 • 遗传权利。
 • 家庭法
 • 针对人民的犯罪。
 • 移民法
 • 反社会保障的欺诈行为。
 • 民法
 • 银行法。
 • 司法调解

Copyright © 2018 Fajula Codina 律师 | Pl. Francesc Macià nº3 4º2ª | 08021-Barcelona | Tel.: 932 016 490 / 932 010 190 | 法律声明 | 饼干
| 隐私